نشانه و نشانه نوشت

ایده پردازی، طراحی و اجرا نشانه و نشانه نوشت در استودیو اَفدستا، بر اساس شاخصه اصلی کسب و کار و یا خدمتی که سفارش دهنده ما در نظر دارد، صورت می پذیرد. طراحان در استودیو تلاش می کنند. دست کم ساختاری را برای طراحی نشانه و یا نشانه نوشت سفارش اجرا کنند که با روحیه، هویت سازمانی و آینده ی مخاطبین در ارتباط باشد.