بسته هویت سازمانی مجموعه رستوران آلپ

ALP Restaurant

نشانه، نشانه نوشت، پیکتوگرام دپارتمانهای مختلف مجموعه آلپ، طراحی بر اساس ساختار نشانه نوشت و ترکیب مقاطع مختلف فرم نوشتاری آلپ صورت گرفته است.

طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

مجموعه آلپ، استودیو افدستا
مجموعه آلپ، استودیو افدستا
مجموعه آلپ، استودیو افدستا
مجموعه آلپ، استودیو افدستا
مجموعه آلپ، استودیو افدستا