پوستر و هویت‌بصری مراسم بزرگداشت استاد عبدالعلی دست‌غیب

JAANAN PRODUCTION > ZOJP.Institute

طراحی هویت بصری شامل، فلایر، کارت دعوت، پوستر، استند و بنر استند (محیطی)  “مراسم بزرگداشت استاد عبدالعلی دست‌غیب (منتقد و نویسنده)” | باتوجه به مضمون اصلی سفارش همچنین، مفهوم مورد نیاز جهت القا به مخاطب از ترکیب بندی ذیل و رنگ بندی پیش رو استفاده شده است.

به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی | طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

هویت بصری بزرگداشت استاد دست غیب ، طراحی شده در استودیو افدستا
هویت بصری بزرگداشت استاد دست غیب ، طراحی شده در استودیو افدستا
هویت بصری بزرگداشت استاد دست غیب ، طراحی شده در استودیو افدستا
هویت بصری بزرگداشت استاد دست غیب ، طراحی شده در استودیو افدستا