بسته هویت سازمانی موسسه ضرب اصول جـانـان پارس

JAANAN PRODUCTION > ZOJP.Institute

موسسه جانان، شاخصه ای دارد که محوریت طراحی نشانه و هویت بصری براساس نوع مخاطب آن شکل می گیرد. موسیقی،صدا، آوا و ضرب آهنگ… بنابراین طراحی هویت بصری آن نیز می بایست با رنگی پویا و حسی خاص شکل می گرفت.

نشانه این پکیج با تایپوگرافی(کالیگرافی)خاص فارسی طراحی شده و المانی از موسیقی نیز برای تشدید حس موسیقیایی به همراه ضمائمی خاص به آن اضافه شده است. طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

afdesta studio - janan corporate
afdesta studio
afdesta studio
janan corporate
afdesta studio / janan corporate