بسته هویت سازمانی جامعه شیراز

Shiraz Community

بسته هویت سازمانی “جامعه شیراز” با توجه به رنگ سازمانی همچنین، رنگ شاخص شیراز طراحی شده است.

 طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

جامعه شیراز - استودیو تبلیغات افدستا
جامعه شیراز - استودیو تبلیغات افدستا
جامعه شیراز - استودیو تبلیغات افدستا
جامعه شیراز - استودیو تبلیغات افدستا