بسته هویت سازمانی شرکت سیمان فارس نو

کارخانه سیمان فیروزآباد
Fars Nov Cement Co.

استودیو اَفدستا افتخار دارد که پیش از افتتاح رسمی، طراحی هویت بصری و کمپین تبلیغاتی شرکت سیمان فارس نو را به عهده داشته و پروژه هایی از قبیل طراحی آگهی تبلیغاتی، آگهی مجله و روزنامه، فلایر، تابلو، طرح بصری غرفه و … را ایده پردازی و اجرا نموده است.

طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

استودیو افدستا،سیمان فارس نو

فلایر تبلیغاتی سیمان زودگیر و کم مصرف

استودیو افدستا،سیمان فارس نو
استودیو افدستا،سیمان فارس نو
استودیو افدستا،سیمان فارس نو

آگهی تبلیغاتی جراید شرکت سیمان فارس نو

استودیو افدستا،سیمان فارس نو
استودیو افدستا،سیمان فارس نو
استودیو افدستا،سیمان فارس نو
استودیو افدستا،سیمان فارس نو
استودیو افدستا،سیمان فارس نو