نشانه و هویت سازمانی مزون لباس عروس پرنیان

Parnian Mezon

بسته هویت سازمانی به همراه نشانه نوشت و نشانه مزون لباس عروس پرنیان، با کالیگرافی فارسی و ست اوراق اداری

طراحی شده در استودیو اَفدستا / مدیر‌هنری پروژه: علی دل‌زنده‌روی / نشانه و مجموعه طرح ثبت شده است.  studio.afdesta.com©

مزون لباس عروس پرنیان، استودیو افدستا
مزون لباس عروس پرنیان، استودیو افدستا
مزون لباس عروس پرنیان، استودیو افدستا
مزون لباس عروس پرنیان، استودیو افدستا